Sửa lổi thiếu Author - Update cho Blogspot
Thiếu update - thiếu author
Khắc phục lỗi hatom blogspot giúp blog của bạn được google index nhanh hơn, tốt hơn trong SEO. Các lỗi thiếu author, thiếu update, thiếu entry-title
hay gặp nhiều ở một số template vì chưa được tối ưu chuẩn. Để khắc phục lỗi hatom cần chỉnh sửa, thêm, bớt một số code trong html để công cụ đánh giá tốt hơn, giúp blog bạn trở nên hoàn hảo hơn trong bộ máy tìm kiếm google.

1 - KHẮC PHỤC LỖI THIẾU AUTHOR

- Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML - Tìm đoạn code có dạng như sau:
<span class='post-author vcard'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
<span class='fn'>
<a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
<data:post.author/>
</a>
</span>
<b:else/>
<span class='fn'><data:post.author/></span>
</b:if>
</b:if>
</span>
* Có thể tìm đoạn code tương tự nằm trong thẻ <span class='post-author vcard'> - Thay thế đoạn code vừa tìm bằng đoạn code sau:
<span class='post-author vcard' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
<span class='fn author'>
<a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</a>
</span>
<b:else/>
<span class='fn author'><span itemprop='name'><data:post.author/></span></span>
</b:if>
</b:if>
</span>
- Lưu Mẫu.

2 - KHẮC PHỤC LỖI THIẾU UPDATE

- Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML - Tìm đoạn code sau
<data:post.timestamp/>
- Thay thế thành đoạn code sau:
<span class='updated'><data:post.timestamp/></span>
- Lưu Mẫu

3 - KHẮC PHỤC LỔI THIẾU ENTRY-TITLE

- Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML - Tìm đoạn code như bên dưới với cụm từ 'data:post.title' (một số template có thể là h1, h2)
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title'>
- Thay thế bằng đoạn code sau:
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title entry-title'>
- Tìm tiếp đoạn code sau:
<div class='blog-posts hfeed'>
- Và xóa chữ hfeed đi - Tiếp tục tìm đoạn code sau:
<div class='post hentry'>
- Và xóa chữ hentry đi - Tiếp tục tìm đoạn mã:
<div class='post hentry uncustomized-post-template
- Thay thế bằng:
<div class='post uncustomized-post-template
- Lưu Mẫu.
* Có thể mất một vài ngày để google cập nhật, sau một vài ngày các lỗi thiếu author, update, entry-title sẽ được cải thiện.

Tên

Email *

Thông báo *

Bài phổ biến