Xem hình ảnh chụp từ vệ tinh

http://www.goes.noaa.gov/sohemi/sohemiloops/shirgmscolw.html